با ما در تماس باشید : 021 65733466|info@thf.co.ir
training staff 2018-07-17T06:41:10+00:00
صفحه اصلی
خروج
global $wpdb; $results = $wpdb->get_results( "SELECT * FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 1", OBJECT ); $myrows = $wpdb->get_results( "SELECT course FROM s1" );

$sql = “SELECT course FROM s1 WHERE ID=’1′”;